Basın Açıklamaları

Dün 11.03.2013 öğle saatlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri yemek fiyatlarına yapılan zammı protesto ederek yemek yemeyip, aralarında topladıkları para ile sandviç alarak paylaşmak isteyince özel güven(siz)lik görevlileri tarafından saldırıya uğradılar.

Öğrencilerin kalitesiz ve pahalı yemeklere karşı protestosu geçen hafta başlamıştı. 5.000 imza ile rektörlüğe başvurdular. Sorunlarını anlatmak, çözüm aramak istediler. Muhatap alınmak bir yana "terörist" ilan edildiler.

7 Ocak 2012 Pazartesi günü, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun Kozlu Müessesesi’ne ait kömür ocağında metan gazı patlaması sonucu meydana gelen göçükte taşeron firmaya ait çalışan 8 işçimizin yaşamını yitirdiği iş cinayetini üzüntüyle karşılıyoruz.

30 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kademeli olarak yürürlüğe giriyor. Fakat biliyoruz ve görüyoruz ki; iş kazalarının yasalar, yönetmelikler, kanun hükmünde kararnameler ile çözülemeyeceği çok açıktır.

Gerekli önlemler işverenler tarafından alınmadıkça, işverenler gerekli iş sağlığı güvenliği çalışmalarını maliyet arttırıcı yük olarak görmekten vazgeçmedikçe, devletin ilgili kurum ve kuruluşları gerekli denetimleri yapmadıkça, taşeronlaştırma anlayışı terk edilmedikçe Türkiye, iş kazalarında Avrupa da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaya devam edecektir.

Dün Ankara emniyet kuvvetleri; 3600 polis, 105 koruma aracı, 20 zırhlı araç, 8 TOMA ile birlikte gaz ve ses bombaları, biber gazları ve coplarıyla ODTÜ'ye saldırdı.

26 öğrenci gözaltına alınırken başına gaz bombası isabet eden Barış Barışık ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Barış'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Dün ODTÜ'ye her yerde uyguladığı açılış şovunu yapmak için giden Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN "Bilimi satan, emperyalist savaş çığırtkanı Tayyip ODTÜ'den defol" pankartını açan öğrenciler tarafından protesto edilmiştir. En demokratik tepkisini ve hakkını kullanan öğrencilerimize karşı; polisler ve Başbakanın koruma timlerince faşistçe saldırı düzenlenmiştir.

Öğrencilerimiz bütün bu saldırılara rağmen direnişlerini sürdürerek ÜNİVERSİTELERİN FAŞİZMİ HOŞ GÖRMEDİĞİNİ bir kez daha göstermiştir.

Direnen öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak 16.03.2007 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne yazdığımız yazı ile; çalışanların sağlığı ve çevre güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belgelediğimiz ve suç duyurusunda bulunarak denetlenmesini istediğimiz İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Arslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, çevre ve halk sağlığı felaketi haberiyle yeniden gündeme geldi.

Hurda aküden kurşun geri kazanımı yapan bu tesis, 2005 yılında o zamanki adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Çevre, Metalurji, Kimya ve Makine Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından incelenmiştir. Bu dört odanın hazırladığı raporda; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevreyle ilgili eksiklerin olduğu Bakanlığa bildirilmiştir.

Siyasi iktidar hazırladığı bir torba yasa ile TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Yasası'nı değiştirmeye hazırlanıyor. TMMOB, bölünerek ve piyasalaştırılarak yok edilmek isteniyor.

Ülkemizde ileri demokrasi diyerek tüm demokratik mekanizmaların rafa kaldırıldığı, özgürlükleri genişletiyoruz diyerek ülkemizin büyük bir cezaevine, devletin muz cumhuriyetine dönüştürüldüğü, cemaat kültürünü derinleştirerek piyasa ve gericilik baskısı ile toplumun kişiliksizleştirilmeye çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz.

Toprağına, havasına, suyuna, ormanına, geleceğine sahip çıkmanın, parasız eğitim istemenin bile suç olarak görüldüğü bir korku imparatorluğu yaratmaya çalışanlar, "özelleştirme" diyerek ülkenin üretim kurumlarını peşkeş çektiler, topraklarını sattılar, yer altı zenginliklerimizi yağmalamaya açtılar.

TMMOB`ye bağlı odalar, TMMOB Yasası`nda değişiklik yapmak üzere kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar üzerine 16 Kasım 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Mesleklerimize, Odalarımız ve Birliğimize Sahip Çıkıyoruz
Kapalı Kapılar Ardında Hazırlıkları Yapılan TMMOB‘siz TMMOB Yasasını Kabul Etmeyeceğiz
.

Son yıllarda gündeme gelen Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği-TMMOB‘nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa‘nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek üzeredir.

Bilindiği üzere, yürürlükteki 2840 sayılı Kanun Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir." şeklinde düzenlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde Başbakanlığa iletilen "Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Başbakan'ın imzasıyla, 20 Mart 2012 tarihinde B.02.0.KKG.0.10/101 - 487/1319 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

TMMOB`ye bağlı 22 Oda, Suriye`deki iç savaş ve son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine 5 Ekim 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ
BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

Bilindiği gibi başını ABD‘nin çektiği emperyalist güçler ve onların Ortadoğu‘daki taşeronları, Irak ve Libya‘dan sonra Suriye üzerinde emperyalist tahakküm oluşturmak, sonrasında ise İran‘a uzanan bir müdahaleyi gerçekleştirmek için aktif çaba içindedirler.

Suriye‘de yaşanan iç savaş ve bu ülkeye yönelik askeri müdahalenin, bölgesel bir savaşın habercisi olduğu bilinmektedir. Tüm Ortadoğu savaşa, etnik, din ve mezhep çatışmalarına ve uzun erimli bir kaosa sürüklenirken AKP iktidarı ne yazık ki Türkiye‘yi bu girdabın içine çekmektedir.

TMMOB`ye bağlı odalar, İnşaat Mühendisleri Odası`na yapılan saldırı üzerine 1 Ağustos 2012 tarihinde bir açıklama yaptı.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODAMIZA YAPILAN ÇİRKİN SALDIRIYI TARAFIMIZA YAPILMIŞ SAYIYOR VE KINIYORUZ.

01.08.2012 tarihinde (bugün) sabah saat 07.00 civarında İnşaat Mühendisleri Odası hizmet binasına bir grup tarafından zorla girilmiş, merdiven ve asansör kullanımı engellenmiş, binanın 8. Katı maddi hasar verilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Bugün yaşanan olay bir süredir kasıtlı olarak devam ettirilmekte olan Odalarımıza yönelik saldırıların fiziki şiddete dönüşmesinin bir göstergesidir. İnşaat Mühendisleri Odamıza yapılan bu çirkin saldırıyı tarafımıza yapılmış sayıyor ve kınıyoruz.

Emekten ve halktan yana çalışmalarla bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunan TMMOB‘ye bağlı Odalar olarak bu saldırılara prim vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makine İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

Bugün gazetesinde 4 gündür TMMOB`ye ve bağlı odalarına saldırı niteliğinde ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik yayınlanan haberler üzerine TMMOB`ye bağlı 22 oda 10 Mayıs 2012 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi. 22 odanın imza attığı metni TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı okudu.

TOPLUMSAL YAŞAMIN BİLİMSEL-TEKNİK ÖLÇÜTLERE GÖRE DÜZENLENMESİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 23 Odanın üst birliği olan TMMOB, kökleri 1900‘lü yılların başına dayanan bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin ürünüdür. TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan meslek-meslektaş haklarını koruyup geliştirirken, diğer yandan bilimsel-teknik mesleki bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu ve toplum yararına sunmak için faaliyet yürüten ve yasal dayanağını Anayasa‘nın 123, 124, 135. maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır ve yerinden yönetim esasına dayanırlar.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği