TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
METALURJİ  VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
ÖĞRENCİ ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1
- Bu yönetmelik, Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını sağlamak ve mesleki, bilimsel çalışmalarına destek vererek, eğitim sorunlarına yönelik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2
- Bu yönetmelik, Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin "Öğrenci Üye" olarak kaydedilmesi esaslarını ve öğrenci üyelerin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3
- Bu yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 39. maddesine, Metalurji ve Malzeme  Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğine ve TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4
- Bu yönetmelikte geçen;

Oda:  Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası'nı
Şube:  Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Şubelerini
Yönetim Kurulu:  Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nu
Öğrenci:  Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerini
Öğrenci Üye:  Yukarıda sayılan öğrencilerden Oda'ya kaydı yapılan lisans öğrencilerini
Üye:  Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası üyelerini

ifade eder.

ÜYELİK

Öğrenci Üyelik Şartları
Madde 5
-
a)   Madde 4'te belirtilen kapsamda öğrenci olma şartı aranır.

Öğrenci Üyelik İçin Gerekli Belgeler
Madde 6
-

a) 2 adet vesikalık fotoğraf
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c) Oda'ya üye olma isteğini belirten, oda tarafından hazırlanmış iki adet  başvuru formu.
d) Öğrenci belgesi fotokopisi
e) Öğrenci üyelik giriş ücreti makbuzu


Öğrenci Üyelik
Madde
7- Bu yönetmeliğin 5 inci maddesindeki koşulları sağlayan öğrenciler, 6 ıncı maddede sayılan belgelerle, başvurmaları halinde, Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci Üyeliğe kabul edilirler. Öğrenci Üyeliğe kabul edilenlere, Oda Genel Merkezince hazırlanmış Öğrenci Üye Kimlik Belgesi verilir.
Öğrenci üye kimlik belgesi her yıl Oda tarafından vize edilir.
Öğrenci Üyenin üyeliği, öğrenci üyenin istifası veya öğrenciliğinin herhangi bir nedenle son bulması, ya da Öğrenci Temsilciler Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile biter.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Öğrenci Üye Temsilcileri  ve Temsilciler Kurulu
Madde 8
-

a) Üniversite Öğrenci Temsilcisi; Yönetim Kurulu kararı ile bölümlerde, o bölümdeki Oda'nın öğrenci üyeleri arasından seçimle belirlenir. Temsilci olmak için en az bir yıllık öğrenci üyelik koşulu aranır.
b) Oda merkezinde, tüm üniversite temsilcilerinin katılımı ile Öğrenci Temsilciler Kurulu oluşturulur.
c) Öğrenci Temsilciler kurulunun çalışma alan, ilke ve yöntemleri, Temsilciler Kurulu önerisi ile Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
d) Temsilciler Kurulu çalışmaların kolaylaştırılması için birbirine yakın üniversitelerden oluşan Bölgeler ve Bölge Temsilcilikleri oluşturur.
e) Bölge temsilcileri o bölgedeki tüm üniversitelerin temsilcilerinin katlımı ile bu temsilciler arasından duruma göre en fazla 3 kişi olarak seçilir.
f) Bölge Temsilcileri aynı zamanda Temsilciler Kurulu'nun yürütmesini oluşturur, ve Temsilciler Kurulu kararlarını kendi bölgelerinde yürütme görevi de üstlenirler.
g) Temsilciler Kurulu Metalurji Genç faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli gördüğü destek birimlerini oluşturur.
h) Yürütme Kurulu üyelerinin her biri bir destek biriminin sorumluluğunu üstlenir.
ı) Oda, Merkez ve şube yönetim kurulları Temsilciler Kurulunun ve bölge temsilcilerinin belirlenen çalışma alanları, ilke ve yöntemleri doğrultusundaki çalışmalarına katkı verirler.

Temsilciler Kurulu görev ve yetkileri
Madde 9
-

a) Mühendislik eğitiminin ve öğrenciliğinin sorunlarını araştırmak, öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak,
b) Öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapabilmesi ve mesleki gelişimi için uygun koşullar yaratılmasına katkı sağlanmasına yönelik Oda'ya önerilerde bulunmak,
c) Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ürünlerinin sunulmasına ve bunların yayılmasına katkı sağlamak üzere Oda'ya önerilerde bulunmak,
d) Bölgelerde üniversiteler arası ortak projeler üretilip, yürütülmesini sağlamak.
e) Üniversitelerde öğrencilere Oda çalışmalarının duyurulması ve Oda öğrenci üye örgütlenmesinin geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak,
f) Her üniversitede yılda en az bir Oda tanıtımı-mesleki söyleşi etkinliği düzenlemek.

Temsilciler Kurulu İşleyişi
Madde 10
-

a) Temsilcilerin görev süreleri  bir yıldır. Her yıl dönem başında yeniden seçilirler.
b) Temsilciler Kurulu yılda biri ilk dönem, diğeri ikinci dönem olmak üzere her öğretim yılında iki defa toplanır.
c) Temsilcilerin seçilmesinden sonra bir ay içinde Bölge Temsilciliği seçimleri yapılır.
d) Bölge Temsilcileri toplantıları Oda Yönetim Kurulu'nun görevlendireceği kişinin de katılabileceği şekilde Oda yönetimiyle birlikte planlanır ve yılda iki defa yapılır.
e) Bölge Temsilcileri kendi bölgelerindeki üniversiteler arasında koordinasyonu ve ortak etkinliklerin organizasyonunu yapmakla görevlidir.
f) Üst üste iki toplantıya katılmayan  temsilciler bir daha ki yıl temsilci seçilemez.
g) Devamsızlık gösteren ya da sorumluluklarını yerine getiremeyen Bölge Temsilcileri Temsilciler Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınabilir.
h) Bir öğrenci üye iki yıldan fazla temsilcilik yapamaz.

Öğrenci Üyelerin Oda ile ilişkileri
Madde 11
-

a) Metalurji Mühendisleri Odası'nın öğrencilere yönelik program ve çalışmalarından ve Oda'nın sağladığı "Meslek pratiği - Staj-teknik gezi" olanaklarından öncelikli olarak yararlanması gözetilir.
b) Şube Yönetim Kurulu kararıyla Şube Komisyonlarına, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda Komisyonlarına "Öğrenci Üye" statüsüyle katılabilirler.
c) Oda'nın öğrenci katılımı olan ulusal ve uluslararası etkinliklerine ücretsiz izleyici olarak katılabilirler.
d) Oda yayınlarından öncelikli olarak faydalanabilirler.
e) Düzenleyecekleri öğrenci etkinlikleri için Oda olanaklarını kullanabilirler.
f) Oda organlarına aday olamaz, seçimlerde oy kullanamazlar.

SON HÜKÜMLER

Mali Hükümler
Madde 12
- Öğrencilerden sadece giriş ödentisi alınır, üyelik aidatı alınmaz. Öğrenci çalışmaları ile ilgili olarak yapılacak giderler, ilgili Oda birimi tarafından karşılanır.

Yürürlük
Madde 13
- Bu yönetmelik 12 nisan 2014 tarihinde yapılan 28. Olağan Oda Genel Kurulunda kabul edilmiştir..

Yürütme
Madde 14
- Bu yönetmelik hükümlerini Metalurji  ve Malzeme Mühendisleri Odası  Yönetim Kurulu yürütür.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği