TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME  MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1
- (1) Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasınca hazırlanan ve talep halinde; gerçek ve tüzel kişiler kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerde kullanılmak üzere gönderilecek olan bilirkişi listelerinde görev alacak bilirkişilerin nitelikleri ve çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2
- (1) Bu Yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme  Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendisleri ve yüksek mühendisleri kapsar.

Dayanak
Madde 3
- (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik (TMMOB) : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
b) Bilirkişi : Bilirkişilik Belgesine sahip üyeyi,
c) Bilirkişilik Hizmeti : Bilimsel, teknik ve ekonomik açılardan, yerinde ve/veya dosya üzerinde gereken incelemeler yapılarak, kıymet ve fiyat takdiri, nitelik, kusur ve durum saptanması için rapor düzenlenmesi ile gereken hallerde bunların dışındaki belirleme ve saptamaların yapılmasını,
ç) Bilirkişilik Belgesi : Oda tarafından düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitimi'ni başarıyla tamamlayanlara verilen belgeyi,
d) Oda: TMMOB Metalurji ve Malzeme  Mühendisleri Odasını,
e) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,
f) Şube: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Şubesini,
g) Temsilcilik: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri  Odası İl Temsilciliklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişilere İlişkin Hükümler

Bilirkişilerde aranacak nitelikler
Madde 5
- (1) Bilirkişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Oda üyeliğine sahip olmak,
ç) Odadan disiplin cezası almamış olmak,
d) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan yahut ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Oda tarafından düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak Oda'nın düzenleyeceği Bilirkişi Belgesini  almış olmak,
f) Odaya aidat borcu bulunmamak.

(2) Kamulaştırma bilirkişiliği yapacak olanlarda yukarıda sayılan koşullara ek olarak başvurulan ilde ikamet etme şartı aranır.

Bilirkişi listelerinin oluşturulması
Madde 6
- (1) Oda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini, başvuru halinde kullanılmak üzere dosyalar. Listelerin bir kopyasını TMMOB'ye, Valiliklere ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere gönderir.
(2) Bilirkişi listeleri Oda tarafından her yıl yenilenir. Yenileme işlemi yapılırken, vefat etmiş olanlar, başka illere veya yurtdışına gitmiş olanlar, yasal bir neden olmaksızın bilirkişilik yapmak istemediğini beyan edenler, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri kaybedenler listeden çıkarılır; Bilirkişilik Belgesi alanlar listeye eklenir.

Bilirkişilerin tarafsızlığı
Madde 7
- (1) Bilirkişilerin görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yapmaları esastır.
(2) Uyuşmazlığın tarafları ve bunların birinci, ikinci derece yakınları, karı-koca, üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler. Belirtilen nedenlerden dolayı bilirkişilik yapamayacak olan meslek mensubu durumu Odaya bildirmek zorundadır.

Çalışma ilkeleri ve sorumluluk
Madde 8
- (1) Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler, mesleki davranış ve etik ilkeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
(2) Bilirkişilik yapan mühendis hazırladığı rapora kimlik bilgilerinin yanında Oda sicil numarasını da yazmakla yükümlüdür.

Bilgi verme yükümlülüğü
Madde 9
- (1) Bilirkişiler, yaptıkları bilirkişilik hizmeti ile ilgili olarak hazırladıkları raporun bir kopyasını ve her türlü bilgiyi yazılı olarak Oda'ya vermekle yükümlüdürler. Oda, bilirkişilerden aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

Bilirkişilik Hizmet Bedeli
Madde 10
-Bilirkişilik hizmet bedeli, TMMOB tarafından her yıl düzenlenerek yayımlanan asgari ücret tarifesinde gösterilen ücretten daha az olamaz. Özel durumlarda bilirkişilik hizmet bedelinin belirlenmesinde Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilirkişilere ödenecek ücret toplam bilirkişilik hizmet bedelinin yarısıdır.

Bilirkişilik belgesi ve bilirkişi meslek içi eğitimi ile ilgili ilkeler
Madde 11
- Odalar tarafından düzenlenen Bilirkişi İçi Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan mühendisler Bilirkişilik Belgesi almaya hak kazanırlar.
Bilirkişi Meslek İçi Eğitimini, Bilirkişilik Belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile sicillerin tutulmasına ilişkin ilkeler TMMOB kararları doğrultusunda OYK tarafından  belirlenir.

Süre
Madde 12
- Odalar; şube, bölge birimi ya da uygun görülen bir başka yerde yılda en az bir kez olmak üzere Bilirkişi Meslek İçi Eğitimi düzenler.

Eğitim programı
Madde 13
- (1) Eğitimin içeriği ve süresi OYK tarafından belirlenir. Değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre içerik ve süre OYK tarafından değiştirilebilir ve geliştirilebilir.
(2)Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri, TMMOB'ce onaylanan programlara uygun olarak yapılır.

İstenecek belgeler
Madde 14
- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerine yapılan başvurularda; belgelendirilmesi zorunlu mesleki deneyim belgeleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler yanında ilgilinin beyanı esas alınır.

Ücret
Madde 15
- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Semineri, Bilirkişi Yetki Belgesi yenileme, eğitim ile sicil işleri ve benzeri işlemler ücret karşılığı yerine getirilir.

Bilirkişi yetki belgesinin iptali
Madde 16
- (1) Bilirkişi yetki belgesi aşağıdaki durumların tespiti halinde OYK tarafından iptal edilir:

a) 5 inci maddede belirtilen niteliklerin kaybedilmesi,
b) Oda organları tarafından bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti,
c) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespiti.

Diğer Konular
Madde 17
- Bu Yönetmelikte yer almayan konularda 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 18
- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasının 12,04,2014 tarihli 28. Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Yürütme
Madde 19
- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği