Davalar

Seydişehir ETİ Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal kararlarını uygulamamaktan doğan kusuru nedeniyle kişisel olarak sorumlu olan Recep Tayyip ERDOĞAN (Başbakan), Kemal UNAKITAN (Maliye Bakanı), Ali COŞKUN (Sanayi ve Ticaret Bakanı), Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı), Mehmet ŞİMŞEK (önce Devlet Bakanı daha sonra Maliye Bakanı olarak) ve Ali BABACAN (Devlet Bakanı) Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) üyesi sıfatıyla, Metin KİLCİ (Eski Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı) ve Ahmet AKSU (Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilliği) hakkında 10.000 (Onbin) TL manevi tazminat davası açılmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, "İzmir,Bergama,Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan Newmont-Normandy Madencilik A.Ş.'nin faaliyetine izin veren; 27.08.2004 tarih ve 6524-46062 sayılı, Nihai Çevresel Durum Değerlendirme Raporu ve eklerinde belirtilen hususlara uyulmak kaydıyla faaliyetinde sakınca olmadığı yolundaki işlemi"nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davada, davayı reddeden İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin kararının temyiz incelemesini yapan Danıştay 6. Dairesi, BOZMA kararı verdi (Danıştay 6.Dairesi 25.06.2010 tarih ve 2008/6795 Esas 2010/6667 Karar).

Kararda, işlemin dayanağı olan "ÇED Yönetmeliği'nin geçici 6.maddesi"nin iptal edilmiş olması gerekçe gösterilmiş ve "dayanağı kalmayan işlemin hukuka aykırı olduğuna, bu nedenle davayı reddeden İzmir 3.İdare Mahkemesi kararının BOZULMASINA" karar verilmiştir.

Bilindiği gibi; Bergama-Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan siyanür liçi yöntemi ile çalışan altın madeninin işletilmesine ilişkin idari işlemler, mahkemelerce defalarca iptal edilmiş, AİHM tarafından AİHS'nin ihlal edildiğine karar verilmiştir. "Kamu yararına olmadığı"na ilişkin mahkeme kararlarına karşın, söz konusu Altın Madeni İşletmesi, HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ YERLE BİR EDEREK faaliyetini sürdürmüştür.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 03.06.2010 tarihli kararı ile Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki kamu payının özelleştirme kapsamında satılmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı kararının ve ihale sürecini, hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesini onamıştır.

Bu kararla, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme süreci iptal edilmiştir.

Türkiye'de bu konudaki hukuk süreci bitmiştir.

29.05.2006 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararın üzerinden 57 ay, 27.11.2007 tarihinde verilen esas iptal kararının üzerinden 32 ay geçmesine rağmen, AKP Hükümeti ve konunun ilgili kurum yetkilileri YARGI KARARINI UYGULAMAYARAK suç işlemeye devam etmiş ve kamuyu zarara uğratmıştır.

Siyanürlü altın işletmeciliği yapılan Bergama-Ovacık Altın Madeni'nin işletmeci firması Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından TMMOB'a bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları aleyhine açılan 40 bin TL'lik manevi tazminat davası İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedildi.

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın 21.1.2010 tarihli karar duruşmasına taraf avukatları ve davalı Oda yöneticileri katıldılar.

TMMOB'a bağlı Odaların 29 Temmuz 2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı'na hitaben yaptıkları "Koza Altın İşletmelerinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir" başlıklı basın açıklaması sebebiyle açılan manevi tazminat davasında Hakim Ayşe KURTOĞLU tarafından son beyanlar alındıktan sonra Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin tazminat talebi reddedilerek yargılamaya son verildi.

Ekoloji Kolektifi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve İzmir'den EGEÇEP Derneği tarafından Danıştay 8. Dairesi'nde ayrı ayrı açılan davalarda 9.11.2009 tarihinde verilen ara kararla orman sayılan alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren 19.8.2009 tarihli yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararda; "yapılan değişiklik yargı kararlarını bertaraf etme amacına yönelik olduğu sonucuna varılmıştır" denmektedir.

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi'nin 3213 sayılı Maden Kanununun 5177 sayılı Maden Kanunu'nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 3., 5. maddeleri ile değişik 7.nci maddesi iptal edilmiş, söz konusu iptal kararı uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 24.5.2005 tarih ve 2005/9013 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği'nin uygulaması 10.2.2009 tarihinde durdurulmuştu.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin TMMOB ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davası 29 Eylül 2009 tarihinde yapılan 4’üncü duruşmada reddedildi.

İstanbul 4. Asliye Mahkemesi‘nde görülen davanın duruşmasına; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Orcan, Cemalettin Küçük, TMMOB Yüksek Onuru Kurulu Üyeleri Tevfik Peker, Sırdaş Karaboğa, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz ile çok sayıda oda yönetici, çalışanları ve TMMOB üyeleri katıldı.

TMMOB ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davasının ikinci duruşmasına katılmayan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. davaya devam edilmesi için başvuruda bulundu. Davanın üçüncü duruşması 10 Eylül 2009 tarihinde görülecek.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzasıyla 24 Şubat 2009 tarihinde yapılan "Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir" başlıklı yazılı basın açıklaması nedeniyle, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından TMMOB ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılmıştı. İlk duruşması 7 Mayıs 2009 tarihinde görülen davanın 7 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirilen ikinci duruşmasına ise davacı taraf katılmamıştı. Bunun üzerine dava müracaata kalmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin Maden Yasası'nda Yapılan Değişiklikleri İptal Etmesinden Sonra; Danıştay Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi.

Anayasa Mahkemesi; madencilik adı altında hiçbir çevre koruma kaygısı taşımadan, ülkemizin yer altı varlıklarının küresel sermayeye peşkeş çekilmesi, Bergama hareketi ile elde edilen pek çok toplumsal ve hukuksal kazanımın yok edilmesi amacıyla 5177 Sayılı yasa ile değiştirilen 3213 sayılı Maden Yasası'nın 7. maddesini Anayasaya aykırı bularak 15.01.2009 tarihinde iptal etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi kararında, iptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık - Çamköy - Narlıca köyleri sınırları içinde Altın ve Gümüş Madeni İşletmesi için Koza Altın İşletmeleri A.Ş lehine tesis edilen 18/02/2009 tarihli ÇED Olumlu işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine aşağıda imzası bulunan bizler tarafından 20 Nisan 2009 tarihinde (bugün) İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda dava açılmıştır.

Bergama-Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan siyanür liçi yöntemi ile çalışan altın madeninin işletilmesine ilişkin idari işlemler Mahkemelerce defalarca iptal edilmiş, AİHM tarafından AİHS'nin ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, “Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve ÖYK' nun 06.04.2005 tarih ve 2005/45 sayılı kararı ile özelleştirme yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu payının "satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilme süreci başlamış ve 17.06.2005 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Nihaî tekliflerin ve değer tespit sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli” açtığımız davada hukuki süreç tamamlanmıştır. Danıştay 13. Dairesinin 27.11.2007 tarih ve 2007/7898 no.lu kararı ile Seydişehir Eti Alüminyumun özelleştirilmesine yönelik işlemler İPTAL EDİLMİŞTİR.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği