Seydişehir ETİ Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal kararlarını uygulamamaktan doğan kusuru nedeniyle kişisel olarak sorumlu olan Recep Tayyip ERDOĞAN (Başbakan), Kemal UNAKITAN (Maliye Bakanı), Ali COŞKUN (Sanayi ve Ticaret Bakanı), Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı), Mehmet ŞİMŞEK (önce Devlet Bakanı daha sonra Maliye Bakanı olarak) ve Ali BABACAN (Devlet Bakanı) Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) üyesi sıfatıyla, Metin KİLCİ (Eski Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı) ve Ahmet AKSU (Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilliği) hakkında 10.000 (Onbin) TL manevi tazminat davası açılmıştır.

Anayasa'nın 135.maddesinde statüsü tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası'nın Anayasal görevlerinin bir gereği olarak açmış olduğu davalarda, elde edilen yargı kararlarının uygulanmaması; tüzel kişi olarak yasal varlık koşullarının tanınmaması ve işlevsizleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle yaşanan hukuksuzluğun takipçisi olmak varlık nedenimizin bir gereğidir. Seydişehir ETİ Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından ihale komisyonu kararı, ihale ve ÖYK kararı aleyhine açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal kararları söz konusu davalılar tarafından uygulanmamıştır. Anayasa'nın 138.maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesine göre yargı kararlarının gereğini yerine getirmeyen Başbakan, ilgili bakan ve bürokratlar, kişisel olarak kusurludurlar.

Yargı kararlarını uygulamakla görevli davalılar, yasal süre içerisinde kararların gereklerini yerine getirmemişlerdir. Yargı kararlarına konu ETİ Alüminyum Tesisleri, halen özel bir şirket tarafından işletilmektedir. Danıştay kararlarında dava konusu özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun zarara uğratıldığı açıkça belirtilmiştir. Davalıların yargı kararlarını uygulamama şeklindeki haksız eylemleri nedeniyle toplum olarak bu zarara katlanılmaya devam edilmektedir. ETİ Alüminyum Tesisleri ve bu tesisle birlikte özelleştirilen baraj, liman, madenler ve sosyal tesislerin tamamı ülkemizde yaşayan insanların ortak varlığıdır. Bu ortak varlığı korumaya dönük yargı kararlarını uygulamayan davalılar, toplumsal bir zarara da yol açmışlardır.

Uygulanmayan yargı kararları nedeniyle meydana gelen asıl büyük zarar, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin yok sayılarak hukuk düzeninin yara alması, hukuka ve adalete duyulan güvenin zedelenmesidir. Davalıların bulundukları konumun önemi ise meydana gelen bu zararın derecesini daha da arttırmaktadır. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada; davalıların tümünün yargı kararlarını uygulamakla görevli kamu görevlileri olduğu vurgulanarak "müşterek ve müteselsilen" sorumlu oldukları belirtilmiştir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak aynı konuda daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılmıştır. Sonuç olarak bu zararların tamamı, yargı kararlarını uygulamayan Başbakan ve ilgili kamu yöneticisi makamında bulunanların kişisel servetleriyle ödeninceye kadar hukuksal ve toplumsal mücadelemiz devam edecektir.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği