2840 sayılı yasa hükmünde “Borlar devlet eliyle işletilir” maddesini hiçe sayarak hizmet alımı, tesis kiralaması gibi yöntemlerle ihaleye çıkılması bor üretimini yerli-yabancı özel şirketlere vermek ve borların özelleştirilmesinin önünü açmaya çalışan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ANKARA

YAKINICILAR:

1- KİGEM (Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi) Vakfı Atatürk Bulvarı N.44/23 K:6 Sıhhiye/AN KARA
2- TMMOB/Metalurji Mühendisleri Odası
Hatay Sok. N.10/9 Ki zil ay/AN KARA
3- T.Maden İşçileri Sendikası
Strazburg Cad.N.7 Sıhhi ye/AN KARA
4- Petrol-İş Sendikası
Altunizade Mah. Kuşbakışı Sok. N.25 Üsküdar/İSTANBUL
5- TMMOB/Jeoloji Mühendisleri Odası
Bayındır Sok. N.7/7 Yeni şehir/AN KARA
6- KESK/ESM Sendikası
Ziya Gökalp Cad. N.36/15 Yeni şehir/AN KARA
7- TMMOB/ Çevre Mühendisleri Odası
Ataç2 Sok. N.66/9 Kızılay/ANKARA
8- DİSK/Dev Maden-Sen
Necatibey Cad. Sezenler Sok. N.2/9 Sıhhiye/ANKARA

ŞÜPHELİLER: ETİ MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

SUÇ : 2840 Sayılı Yasaya Muhalefet (Görevi Kötüye Kullanmak)

SUÇ TARİHİ : 25.01.2007 tarihli Susuz Boraks üretimi ihalesi

SEVK MADDESİ : 5237 s. Y. 257. Maddesi

AÇIKLAMALAR :

1- Daire Başkanları Aynı Zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Olamaz
Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı1 na bağlı ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında olan bir İktisadi Devlet Teşekkülü'dür. Genel Müdürlüğün Yönetim Kurulu, 233 Sayılı KHK'nin 5-/6. ve 7. maddelerine göre oluşturulmuştur. Bu kararnamenin Yönetim Kurulu'nun Teşkili başlıklı 6.maddesi aynen şöyle demektedir:

1- Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşur
2- Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak
karar ile atanır.
3- Yönetim Kuru/u üyelerinden ikisi ilgili bakanın, birisi Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 'nın bağlı olduğu bakanın, iki teşebbüs Genel Müdür Yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır ".

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinden oluşan kişilerdir. Ayrıca bu üyelerden ikisi fiili olarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümde Daire Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. (EK:1) Daire Başkanlığı görevini de yürüten iki yönetim Kurulu üyesinin icracı durumunda olup aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaları Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumlulukları bakımından ters düşmektedir.Yönetim Kurulu'nda görev yapan iki genel müdür yardımcısı aynı zamanda bu iki üyenin sicil amirleri konumundadır. Bu da iki üyenin karalarda tarafsız davranmalarına bakımından engel teşkil edecektir. Devletin hiyerarşik yapılanmasında bu oluşum kurum adına verilecek kararlarda kamuyu zarara uğratmanın gerekçelerini de beraberinde getirecektir. Aynı zamanda icranın başı konumunda olan bu iki üyesi dairelerine ait konularda aldıkları kararları yönetim kurulu üyesi olarak zaaf taşımadan değerlendirmeleri eşyanın tabiatına aykırı olacaktır.

Sonuç olarak: bir kurumda yönetim kurulu oluşturmanın amaçları ve görevlerini yaparken gereken tarafsızlığı göstermeleri güçleşecektir.

2- 233 Sayılı KHK 'göre oluşması gereken Yönetim Kurulu Hizmet Alımı yöntemiyle yaptığı ve yapacağı ihalelerde 2840 Sayılı Yasayı yok saymaktadır.

Bor Tuzlan, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının bazılarının İadesini Düzenleyen 2840 sayılı yasanın 2.maddesi, devlet eliyle işletilecek madenleri belirleyerek, şöyle demektedir:" Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır.Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir". Yasanın bu maddesi açıkça yasada belirtilen madenlerin devlet eliyle aranacağını ve işletileceğini göstermektedir. Oysa, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu , 2840 sayılı yasaya aykırı olarak hareket ederek, "Hizmet Alımı" yöntemi ile kurumca yapılması gereken işleri ihaleye çıkarmıştır. Bu ihalelerin yapılmasına karar veren Yönetim Kurulu, İşletmenin ihale konusu olan işleri yapmaya yeterli nitelikte elemanı bulunuyor iken bu işleri özel sektöre yaptırmayı yeğlemiştir. Bu görevi kötüye kullanma ve aynı zamanda kamuyu zarar uğratmaktır.

HUKUKSAL DAYANAK: 5237s. TCK, TCK Sayılı Yasa, İlgili Mevzuat

KANITLAR: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Huzurunda Bulunan İlgili Dosyalar, Yasal Her Türlü Kanıt

SONUÇ:

Belirtilen nedenlerle, Sayın Başsavcılıkça kendiliğinden dikkate alınacak ve soruşturma aşamasında ortaya çıkacak nedenlerden dolayı, Gerekli soruşturmanın yapılarak, şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına Karar verilmesini saygılarımızla dileriz (20.07.2007)

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği