Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirilmesinin iptal davasında verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz eden Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bu kez cevap Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verildi..

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirilmesinin iptali için YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KESİNLEŞTİ..

Odamızın basın açıklaması ektedir.

BASINA VE KAMUOYUNA

İKTİDARI HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANDIĞINI İSPATLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ!


Bilindiği üzere, Eti Alüminyum A.Ş'nin %100 oranındaki kamu payının blok hisse satışı yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak uygulanan dava konusu ihale şartnamesi ile 17.6.2005 tarihli ihale komisyonu kararının, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 29.5.2006 günlü, E:2005/7873 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

6 Temmuz 2006 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiğimiz dilekçe ile;

İdarenin Anayasa'nın 138.maddesi ile 2577 sayılı İYUK'un 28.maddesi hükümleri gereği, yürütmenin durdurulması kararının “AYNEN VE GECİKTİRİLMEKSİZİN” yerine getirilmek durumunda olduğunu, hangi gerekçe ile olursa olsun, yargı kararının uygulanmaması halinde;

1. Anayasa'nın ihlal edilmiş olacağı,
2. Uygulamama kararını alan kamu görevlilerinin/siyasi sorumluların mali, idari ve cezai açıdan kişisel olarak sorumlu olacakları,
3. Uygulamama kararına dayalı olarak yapılan işlemlerin hiçbir zaman ve şekilde hukuki geçerlilik kazanamayacağını,

belirterek görevini yapmaya davet ettik.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu Karar’ı kendilerine tebliğinden sonraki altmış gün içinde uygulaması gerekirken uygulamayarak suç işlemiştir.

Ve Eti Alüminyum A.Ş. o tarihten bugüne hukuka aykırı olarak çalışmaya devam etmekte ve Kamu zarar ettirilmektedir.

Bu süreçte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, “Eti Alüminyum A.Ş.'nin % 100 oranındaki kamu payının blok hisse satışı yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak 17.6.2005 tarihinde yapılan ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen ve Dairenin 29.5.2006 günlü, E:2005/7873 sayılı kararıyla dava konusu ihalenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bulunan 21.6.2006 günlü, E:2006/797 sayılı karara*, davalı idare itiraz etmekte ve kararın kaldırılması” istemiyle itiraz davası açmıştır.

Söz konusu itiraz davası Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca görüşülmüş ve “Eti Alüminyum A.Ş'nin %100 oranındaki kamu payının blok hisse satışı yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak uygulanan dava konusu ihale şartnamesi ile 17.6.2005 tarihli ihale komisyonu kararının Danıştay Onüçüncü Dairesinin 29.5.2006 günlü, E:2005/7873 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine bu karara yapılan itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28.9.2006 günlü, YD. İtiraz No: 2006/1048 sayılı kararıyla reddedildiği anlaşıldığından ve davalı idare tarafından öne sürülen hususlar, bu davada verilen karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden davalı idarenin itirazının REDDİNE, 28.9.2006 günü oybirliği ile karar verildi.” Karar’ı ile reddedilmiştir.

Bugün artık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın bu kararı uygulamaktan başka yapabileceği hiçbir şey kalmamıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı;

Eti Alüminyumdaki işgali kaldırmaya ve kamunun daha fazla zarara uğratılmasını durdurmaya, yargı kararını uygulamaya davet ediyoruz.

Başbakanı;

“Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında en yüksek norm ve standartlara kavuşturulmasına yönelik olduğunu, Milletimizin bu sürece desteğinin devam etmesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretlerimize ivme kazandıracaktır.”, “AB yolunda anayasamızın 3'te 1'i değiştirilmiş, uyum paketleri çıkarılmış, bir çok yasal ve idari düzenleme hayata geçirilmiştir. İnsan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeler Türk insanının günlük yaşamına daha etkin bir biçimde yansımıştır.” Sözlerini bir kez daha hatırlatarak,

Gün sözlerinizin arkasında durduğunuzu gösterme günüdür. Biz günlük yaşamdan vazgeçtik senede bir gün olsun “ Hukukun Üstünlüğü İlkesi”nin uygulandığını göstermeye davet ediyoruz.

T.C. Savcılarını;

Ülke ve kamu adına taraf ve takipçisi olduğumuz bu davada Kararın uygulanmasını sağlamak adına göreve davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği