SİVAS İli, Kangal İlçesi; Bakırtepe mevkiindeki KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport şirketi tarafından işletilecek Bakırtepe Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.03.2013 tarihinde verilen ÇED olumlu kararına karşı açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı aldık.

Bu konuyu destekleyen kurumlar olarak yaptığımız basın açıklaması aşağıdadır.

Her Yer Gezi Parkı, Her Yer Direniş…

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


BASINA VE KAMUOYUNA

BİR ÇEVRE KATLİAMINA DAHA SİVAS İDARE MAHKEMESİ DUR! DEDİ

SİVAS İli, Kangal İlçesi ; Eğricek, Elkondu ve Pınargözü Köyleri sınırları içerisinde bulunan SİYANÜRLÜ ALTIN İşletmeciliği ile ilgili olarak ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından 13.03.2013 tarihinde ''Bakırtepe Altın Madeni Projesi'' Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu'na OLUMLU kararı verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı yöre yurttaşları, çevreye duyarlı meslek odaları ve dernekler tarafından açılan davada; SİVAS İdare Mahkemesi 30.05.2013 tarihinde ''Yürütmeyi Durdurma" kararı vermiştir. Mahkeme kararı, 03.06.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmiştir. Anayasa' 138. maddesine göre; yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Ancak bugüne kadar KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport şirketi yörede büyük çevre felaketine yol açan madencilik faaliyetine mahkeme kararına rağmen devam edilmektedir.


HER YER GEZİ PARKI HER YER DİRENİŞ

Taksim-Gezi Parkı'nda başlayan isyanın en haklı gerekçelerinden biri İstanbul 6.İdare Mahkemesi'nin verdiği Yürütmeyi Durdurma kararının uygulanmamasıdır. Aynı şekilde Sivas İdare Mahkemesi'nin bizim davamızda verdiği Yürütmeyi Durdurma kararı da yok sayılmaktadır. Madenin bulunduğu yörede yaşayan yurttaşlar yetkililerin bu hukuk tanımaz tavrından endişe duymaktadır. İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 28. maddesine göre idare, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararının icaplarına göre işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Derhal harekete geçmek zorunda olan yetkililerin görevlerini yerine getirmemeleri suçtur.

Kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz!

 

Yargı kararını uygulamak için bizler Kangal'da olacağız
Yargı kararını yöre halkı ile birlikte haklı ve meşru bir şekilde uygulayacağız.
Hukukun ve yargı kararlarının takipçisi olacağız.
Mahkeme kararlarının yok sayılmasına izin vermeyeceğiz.

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Sivas Valisi'ne sesleniyoruz. Bergama'da yargı kararlarını tanımayan dönemin bakanlar kurulu üyeleri kişisel olarak Bergama Köylüleri'ne tazminatlar ödemişlerdir. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulanmayan yargı kararları nedeniyle milyonlarca Euro tazminat kararı vermiştir. Bu tazminatın yargı kararlarını uygulamamakta sorumlu olan kamu görevlilerine rücû edilmesi için açılan dava devam etmektedir.

Bir çok olumsuz örneğe karşın, ülkemizde halâ adalet dağıtan, hukuk ilkelerine bağlı yargıçların da var olduğu gerçeğinin altını çiziyor, KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport firmasını şu ana kadar meramıza, tarlalarımıza, maneviyatımıza verdiği zararları tazmin ederek iş makinelerini, şantiye binalarını derhal alıp çekip gitmeye davet ediyoruz.

Havamızı, suyumuzu, soyumuzu, toprağımızı, kültürümüzü vahşi kapitalizme kurban vermeyeceğiz.

BAKIRTEPE ÇEVRE PLATFORMU
TMMOB METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
ANKARA BAROSU KENT VE ÇEVRE KURULU
TÜRKİYE DEVRİMCİ MADEN ARAMA VE İŞLETME İŞÇİLERİ SENDİKASI
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği