TMMOB üyeleri olağanüstü toplanan TBMM'ye yürüyerek, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Yasa Tasarısı" ile "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Yasada Değişiklik Yapacak Yasa Tasarısı"nın TBMM gündeminden çıkarılmasını istedi.

TMMOB Genel Merkez Binası önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup yürüyerek TBMM önüne geldi. Burada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı oda başkanlarıyla birlikte bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasından sonra TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve Genel Sekreter Vekili Hakan Genç söz konusu yasa tasarılarıyla ilgili görüşlerini belirten dilekçeleri Meclis Grup Başkanvekilliklerine verdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın TBMM önünde yaptığı basın açıklaması şöyle:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bugün açılacak Meclisin gündeminde yer alan, AB uyum yasaları çerçevesinde temel yasalar başlığı altında görüşülecek olan ''Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu tasarısı'' ile ''4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da yapılması düşünülen değişiklik tasarısı''nın Meclis gündeminden düşürülmesini istemektedir.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları siyasal iktidarın bir yeni oldu bittisi ile karşı karşıyalar. Biz mühendisler, mimarlar, şehir plancıları gene "ben yaptım, oldu" diyen bir anlayışla karşı karşıyayız.

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı" Meclisin ilgili Komisyonunda itirazlarımız dikkate alınmaksızın kabul edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının yeterliliklerinin esaslarını belirleyemez, denetimini, ölçmesini ve değerlendirmesini, belgelendirmesini ve sertifikalandırmasını yapamaz, yapmamalıdır.

Siyasal İktidar bilimin ve tekniğin dışında bir oldu bitti ile "Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı"na mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını da sokmak istemektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleği uygulama kuralları, meslek içi eğitim ve belgelendirme işlemleri bizatihi meslek odalarınca yapılır ve yapılmaktadır. Dünyada bunun başka bir örneği de bulunmamaktadır. Bu yetkinin devlet eliyle kurulmuş ve mühendislik, mimarlık ve şehir planlaması alanıyla ilgili olmayan kurumlara devredilmesi kabul edilemez. Üniversitelerin vermiş olduğu diploma, o bireyin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı kariyerine başlaması için yeteri kadar bilgilendirildiğini belgelemektedir. Diplomadan sonraki süreçte ise meslek örgütleri devreye girmekte ve mesleki uygulama kurallarını bizzat meslek örgütleri belirlemektedir. Kamu otoriteleri, kamu güvenliği ve sağlıklı kentleşme yönünden meslek örgütlerinin bilgi birikiminden yararlanmaktadır.Bizde ise süreç tersine çevrilmek istenmekte ve meslek örgütleri devre dışı bırakılmaya çalışılmaktadır.

Bu gün aklın ve bilimsel bilginin doğruluğuna ve yöntemine inanmayan ve TMMOB'nin yetkilerini budamaya çalışan bir siyasal iktidar ile karşı karşıyayız. Bunun adı da AB'ye uyum olarak ileri sürülmektedir. Bu tasarıdaki AB'ye uyum gerekçesi tümüyle bir aldatmacadır.

Bu tasarının dışında Meclis gündeminde bir başka tasarı daha var:

"Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" da, hiçbir önerimiz kabul edilmeyerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi.

Bu tasarı, hukuksal, bilimsel, teknik ve her türlü maddi temelden yoksundur.

Tasarının 14. maddesinde; "Avrupa Birliğine üye ülkelerden veya Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek diğer ülkelerden gelecek yabancı mimar ve mühendislerin çalışma izinlerinin verilmesinde, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 3'üncü ve 35'inci maddeleri ile 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 1'inci ve 7'nci maddeleri uygulanmaz" denilmektedir.

Bu madde, egemen bir devletin kendi kurumlarını ve yetkilerini inkâr eden, hiçbir ulusal kuralı tanımayan, yetişmiş teknik elemanlarını ulusal ve uluslararası sermayenin çıkarları adına yok sayan bir anlayışın maddesidir.

Bu tasarı yanlışlıkla(!) ve bu haliyle yasalaştığında, sonuçları ne olacaktır?

1. Akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlanmamış kişiler bu ülkede "mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleğini" icra edebilecek duruma geleceklerdir. Tasarıya göre, üniversite denkliğinin akademik kurum tarafından kanıtlanmasının gereği bulunmamaktadır. Bu anlamda, bu meslek ile ilgili "akademik bir alan" kaosa sürüklenecektir.

2- Bu tasarı yasalaştığında, yurtdışında okuyan ülkemiz vatandaşı, başka bir ülke vatandaşı ile yurtdışındaki aynı üniversiteden mezun olup ülkemize çalışmaya geldiğinde, yurttaşımız için denklik belgesi aranacak ama yabancı ülke vatandaşı için aranmayacaktır. Bu yaklaşım, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır.

3- Yasa tasarısı ile TMMOB ve bağlı odalarına "yabancı ülke vatandaşı meslek mensuplarına hiçbir kural uygulamayınız" denilmektedir. Ülkemizde hukukun üstünlüğünü savunanlar, öncelikle ve asgari olarak; kendi yurttaşları için ne istiyorlarsa, yabancı ülke vatandaşları için de onu istemelidirler.

4- Bu tasarı yasalaştığında, "denetimsiz hizmet sunumu"nun önü açılacaktır. "Ülkemize denetimsiz yabancı girişi", ülkemiz mühendislik ve mimarlık hizmetini kamu çıkarından uzak bir noktaya getirecektir.

5- Bu tasarı yasalaştığında, haksız rekabetin önü açılacaktır. Yabancı "kilit ve idari" personelin, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı alanındaki tüm kurallardan muaf tutulması, yabancı meslek mensuplarının akademik ve mesleki yeterliliğinin aranmaması; ülkemiz mühendislerinin, mimarlarının ve şehir plancılarının mesleklerini icrasını engelleyecek ve meslek bürolarının kapanmasını gündeme getirecektir.

Siyasal iktidar şaşırmış durumdadır. Ama bilmelidir ki; ülkesinin mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkararak yasal düzenlemeleri gündeme getiren siyasal iktidarı, bu ülkenin mühendisi, mimarı, şehir plancısı da gözden çıkarmaktadır. Siyasal iktidar bu tasarıları ivedilikle, derhal, şimdi meclis gündeminden çıkarmalıdır. Siyasal iktidar bilim ve tekniğin dışında "inadım inat" diyorsa, o zaman da bu milletin vekilleri bu tasarılara "evet" dememelidir.

Siyasal iktidarı, bu tasarılardan vazgeçip, 14 Ekim'de Ankara'da alanlarda binlerce mühendisin, mimarın, şehir plancısının topluca söyleyeceği "Başka bir Türkiye"nin şarkılarını dinlemeye çağırıyoruz.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği