DANIŞTAY SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ DURDURDU.

YAPILAN HİÇBİR ÖZELLEŞTİRME KAMU YARARINA DEĞİLDİR


Odamızın KİGEM’le birlikte açmış olduğu; “Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve ÖYK' nun 06.04.2005 tarih ve 2005/45 sayılı kararı ile özelleştirme yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu payının "satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesini teminen 17.06.2005 tarihinde yapılan ihalede nihaî tekliflerin ve değer tespit sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli” davamız, Danıştay’ın “Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki kamu payının özelleştirme kapsamında satılmasına ilişkin özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı kararının dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulmasına 29.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Kararı ile sonuçlanmıştır.

BASINA VE KAMUOYUNA

SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİMYUM’DAKİ İŞGAL KALDIRILSIN !

Bilindiği üzere ülkemizin boksit cevherinden alüminyum uç ürünleri üreten yegane entegre tesisi olan Eti Alüminyum tesisleri 13 Ağustos 2003 tarihinde özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.

Bu tarihten itibaren TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve KİGEM Vakfı, alüminyum çalışanların ve yöre halkının özelleştirme karşısındaki mücadelelerinde yanında olmuştur. Seydişehir’de paneller, sohbet toplantıları düzenleyerek çalışanlar ve yöre halkı özelleştirme ve sonuçları hakkında tecrübeler ve bilgiler aktarılmıştır.

Ve Seydişehir çalışanları ve halkı son güne kadar Türkiye’de özelleştirme karşıtı mücadeleye örnek olacak bir kararlılık ve dirençle mücadele etmişlerdir.

İktidar bu haklı mücadeleye sırtını dönmüş ve ülkenin tek entegre tesisi Eti Bakır’ı da alan Başbakana yakınlığı ile tanınan CE-KA İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz’e 305 milyon dolara satılmıştır. Daha doğrusu, kasasındaki nakiti, stoklarında satışa hazır ürünleri,7 adet boksit maden sahası, taşınmazları, Antalya’da limanı, Oymapınar Barajı ile adeta bedavaya verilmiştir.

60.000 ton/yıl kapasiteli Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin enerji gereksinimini karşılaması amacıyla birlikte projelendirilen ancak bu tarihe kadar tesise verilmeyen Oymapınar Barajı, tesisi alan firmanın kâr etmesi gerekçelendirilmesiyle Eti Alüminyuma devredilerek tesisler satışa çıkarılmıştır. Oymapınar’ın bağlanmasıyla bugün Eti Alüminyum, dünyada en ucuz birincil alüminyum üreten entegre (madenden katma değeri yüksek uç ürünler üreten) tesis olma özelliğine sahip olmuştur.

Buna ilaveten, Eti Alüminyumu alan CE-KA kendisinin bile tahmin edemeyeceği şekilde iki değil dört ayağı üzerine düşmüştür. Çünkü, dünyada 2005 yılı hammadde, metalik madenler ve ürünlerinin yükselmeye başladığı yıl olmuştur. Haziran 2005 tarihinde 1600 ABD $ seviyelerindeyken devir sonrasında 2600 ABD $ seviyelerine yükselmiştir.
İhale sonrasında TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve KİGEM Vakfı, Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesi kapsamında, 14 Haziran 2005 tarihli, “Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Eti Alüminyum A.Ş.’nin 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde %100 oranındaki hissesinin, blok olarak satış yöntemiyle özelleştirilmesine dair Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı sonucunda uyguladıkları

a) ihale Şartnamesi ve 10 haziran 2005 tarihinde tamamlanmış olan teklifler ile bağlı işlem ve eylemlerin iptaline,

b) hukuka açıkça aykırı olan iş bu işlemlerin uygulanması hainde telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerle, teknik ve hukuki zorluklar doğacağından yürütmenin durdurulması” talebiyle dava açmıştır.

Açtığımız davada Danıştay 13. Dairesinin 29.05.2006 tarihli kararı aşağıdaki gibidir;
“Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki kamu payının blok hisse satışı yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin kararı sonucunda uygulanan ihale şartnamesinin ve yapılan ihaleyi sonuçlandıran 17.06.2005 tarihli ihale komisyonu kararının iptali istemiyle Tes-lş Sendikası tarafından açılan davada; Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 29.05.2006 tarih ve E:2006/7873 sayılı kararıyla; ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlama amacını gerçekleştirecek nitelikte bulunmayan ve 4046 sayılı Kanuna aykırı olan, Eti Alüminyum A.Ş.'deki %100 oranındaki kamu payının blok hisse satışına ilişkin "İhale Şartnamesi"nin ve 17.06.2005 tarihinde yapılan ihale sonrasında alınan aynı tarihli "İhale Komisyonu" kararının, 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesindeki koşulların birlikte oluştuğu anlaşıldığından, dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.”

“Bu durumda, Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki"kamu payının blok hisse satışı yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin karacı sonucunda uygulanan ihale şartnamesinin ve yapılan ihaleyi sonuçlandıran 17.06.2005 tarihli ihale komisyonu kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi karşısında söz konusu ihale şartnamesi ve ihale komisyonu kararı esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemin hukukî dayanağı kalmamıştır.

Açıklanan nedenle, 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesindeki koşulların birlikte oluştuğu anlaşıldığından, Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki kamu payının özelleştirme kapsamında satılmasına ilişkin özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı kararının dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulmasına 29.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Ancak, devir sonrası yürütmeyi durdurma ve iptal yönünde kararın çıkması bugüne kadar iktidar için bir sorun yaratmamaktadır. Çünkü bu ülkede özelleştirme uygulamalarında, "Mahkeme kararının uygulanması zorunluluğuna rağmen, geçmişte Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun nihai kararının iptal yönünde çıkması halinde bile Hükümetin genel tavrı, Bakanlar Kurulu marifetiyle “filli imkansızlık gerekçesiyle” “satışın devamı yönünde” kararlar almak olmuş, hukuka aykırı özelleştirmeler yapmıştır.

Ancak günümüz Türkiye’si, iktidarın Danıştay’dan yakınmalarının ve yargı kararlarını uygulamamasının ağır sonuçlarını çok iyi bilmektedir.

Bu nedenle, bugüne kadar “hukukun üstünlüğü ilkesi” nin çiğnenerek gerçekleştirilen özelleştirmelerin yeniden ele alınması, halkın malı olan bu tesislerin yeniden halka iadesi gündeme getirilmeli ve ilk örnek olarak Eti Alüminyum Tesisinin zaman geçirilmeden Kamuya iade edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Danıştay’ın verdiği bu karar CE-KA için bir şanstır. Tesisleri alan Mehmet Cengiz Mart 2006 tarihli Sabah gazetesine “Eti Alüminyum harap çıktı beni aldığıma pişman etti. Böyle harap olduğunu bilseydim 305 milyon doları vermezdim” şeklinde açıklama yapmıştır. Buradan çağrı yapıyoruz, işte fırsat hemen iade edin!

İktidarı bir kez daha uyarıyoruz!

· Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlama amacını gerçekleştirecek nitelikte bulunmayan ve 4046 sayılı Kanuna aykırı olan,
· Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki "kamu payının blok hisse satışı yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin karacı sonucunda uygulanan ihale şartnamesinin ve yapılan ihaleyi sonuçlandıran 17.06.2005 tarihli ihale komisyonu kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi karşısında söz konusu ihale şartnamesi ve ihale komisyonu kararı esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemin hukukî dayanağı kalmayan,
· Kamu yararı olmayan,

Bu satış geri alınarak, Eti Aluminyum tesisleri en kısa zamanda kamuya iade edilmelidir. 30 Haziran 2006

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
KİGEM Vakfı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği