İktidarın biran önce ver kurtul mantığıyla yangından mal kaçırırcasına yaptığı özelleştirmelerin son örneklerinden biri olan Erdemir’in ihale ve sonrası devrindeki ciddiyetsizliği Danıştay’ın verdiği kararla bir kez daha görülmüştür.

12 Mayıs 2006
BASINA VE KAMUOYUNA
ERDEMİR Kamuya İade Edilmelidir

İktidarın biran önce ver kurtul mantığıyla yangından mal kaçırırcasına yaptığı özelleştirmelerin son örneklerinden biri olan Erdemir’in ihale ve sonrası devrindeki ciddiyetsizliği Danıştay’ın verdiği kararla bir kez daha görülmüştür.

Rekabet kurulu kendi çalışma esaslarını belirleyen “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun” dan (Kanun No. 5388 Kabul Tarihi : 2.7.2005) bihaber karar olarak Erdemir’in devrini uygun bulmuştur. Ancak Danıştay, kanunda belirtilen Kurulun toplanma ve karar alma maddesinde Kurulun Hukuka aykırı davranışını tespit ederek Yürütmeyi Durdurma Kararı vermiştir.

Davaların sonuçları alınıncaya kadar devir işlemlerinin yapılmamasını defalarca uyarmamıza rağmen iktidar hukukun üstünlüğü ilkesini çiğnemeyi alışkanlık haline getirmiştir.

Bilindiği üzere, Erdemir ihalesi için Danıştay’daki yürütmeyi durdurma ve iptal istemli açılmış davalarda mahkeme süreci devam etmektedir. Ancak, devir sonrası yürütmeyi durdurma ve iptal yönünde kararın çıkması iktidar için bir sorun yaratmamaktadır. Çünkü bu ülkede özelleştirme uygulamalarında, "Mahkeme kararının uygulanması zorunluluğuna rağmen, geçmişte Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun nihai kararının iptal yönünde çıkması halinde bile Hükümetin genel tavrı, Bakanlar Kurulu marifetiyle “filli imkansızlık gerekçesiyle” “satışın devamı yönünde” kararlar almak olmuş, hukuka aykırı özelleştirmeler yapmıştır.

Oysa şuan Danıştay’ın vermiş olduğu karar ile Erdemir’in devri yasal dayanaktan yoksun kalmıştır. Erdemir derhal kamuya iade edilmelidir.

Cumhurbaşkanı’ndan Danıştay Başkanı’na “Yargı kararlarının uygulanmaması, hukuk devleti ilkesiyle olduğu gibi, kamu yararıyla da bağdaşmamaktadır. Yönetim sorumluluğu üstlenenlerin kurallara öncelikle uyma ve uyulmasının” hatırlatıldığı ülkemizde iktidarı “Yargı kararlarını uygulamaya” davet ediyoruz.

Ve bir kez daha yineliyoruz;

İktidar, “Parasını veren çıktıktan sonra isteyene satarım. Babalar gibi satarım. Toprağı satın alan memleketine mi götürecek….” mantığıyla yaptığı özelleştirme çılgınlığından vazgeçmelidir. Artık kafasını kumdan çıkararak dünyada nelerin yaşandığını değerlendirme zamanıdır.

Çünkü dünyada,

· Kamu” ya dönüş yeniden başlamıştır,

· Gelişmiş ülkeler Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya .. ekonomik ulusalcılığı savunup uygularken, limanlarını, bankalarını, enerji üretim tesislerini, demir-çelik fabrikalarını yabancılar almak istediğinde bunların ülke için stratejik ulusal değerler olduğunu bu nedenle satılmayacağını söylemektedirler,

· Venezüella, Bolivya doğal kaynaklarının yabancı şirketler tarafından sömürülmesine dur demektedir,

Unutulmasın ki, bu ülkenin insanları size, doğasını, toprağını, havasını, üretim tesislerini, ulusal bankalarını, sağlığını, eğitimini, sermayesini, birikimlerini belli bir süre için kamu yararı çerçevesinde kendi refah seviyelerinin artması ve hakça bölüşümü için emanet etmiştir.

İktidarı ülkemizde demir çelik sektöründen başlayarak tüm özelleştirme uygulamalarından vazgeçmeye ve bu değerlerin gerçek sahibi olan halka iade etmeye çağırıyoruz.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği