Yargı Kararları Uyarınca kapatılması gündemde olan Normandy Madencilik AŞ'nin Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesi'ne Bakanlar Kurulu Kararıyla işletme izni verileceği haberleri üzerine TMMOB ve TTB ortak basın açıklaması yaptık.

BASIN AÇIKLAMASI

Normandy (Eurogold) Madencilik A.Ş. tarafından siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarılması amacıyla Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen deneme izni işlemine, kabul edilebilir bir risk unsuru olduğu gerekçesiyle İzmir 3.İdare Mahkemesi'nce 10.01.2002 gün ve Esas No:2001/401 no.lu kararla yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Sözkonusu yürütmenin durdurulması kararı 4.3.2002 günü Sağlık Bakanlığı'na tebliğ edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'nın İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile "deneme izninin ve işletmenin faaliyetinin durdurulması" istenmiştir.

Ancak Bakanlar Kurulu'nun tesisin kapatılmasına 2 gün kala geçmişte Yatağan-Gökova termik santrallerine ilişkin davalarda olduğu gibi mahkeme kararlarına karşın tesisin faaliyetine devam ettirileceği kararını aldığı basında ve medyada yer almıştır.

Danıştay'ın 1997'de Bergama Ovacık Altın Madeni'nin işletilmesinde kamu yararı bulunmadığı ve projenin çevresel riskler taşıdığı yönündeki kararına karşı Hükümetin yargı kararlarını çiğneyerek TÜBİTAK'a rapor hazırlatması, buna dayanarak Sağlık Bakanlığı'nca çalışma izni verilmesi ve Bakanın basında yer alan açıklamaları, bu Kararnamenin henüz yayınlanmamakla birlikte Hükümetin bu konudaki niyetini ortaya koymaktadır.

Gerek bu kararname, gerekse de "Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile madencilik arama ve işletmelerinde yeni bir ÇED düzenleneceği ve ÇED ile ilgili usul ve esasların bir yönetmelikle belirlenmesi, faaliyetleri engelleyici durumlarda karar yetkisinin Bilimsel ve Teknik bir Kurula bırakılması vb. gibi düzenlemelerle kesinleşmiş yargı kararları ve hukuk hiçe sayılacaktır.

Bu kararın doğru olmadığına, değişikliklerin bu yönde yapılmayacağına inanmak istiyoruz. Böyle bir işlem bilimsel raporları göz önünde tutarak karar veren Yargıya karşı bütün erklerin yürütmede toplanması anlamına gelecek ve yargı göstermelik duruma düşecektir. Bilimin ortaya koyduğu çıplak gerçeklere ve yargı kararlarına bu saygısızlıkta ısrarı anlamak mümkün değildir.

Hükümeti ve açıklamalar yapan Sağlık Bakanlığı'nı Anayasamızın 138 inci maddesini açıkça ve ağır biçimde ihlal anlamına gelecek bu kararname ile ilgili haberler ve değişiklikler konusunda açıklama yapmaya davet ediyoruz.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği