TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM'ye sunulan "Yabancı İstihdamı Kanunu" tasarısı üzerine 11 Şubat 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

AKP TMMOB'YE SALDIRIRKEN ÖLDÜRÜCÜ DARBEYİ MÜHENDİS, MİMARLAR ALMAKTADIR

AKP'YE SORUYORUZ, SEÇİM ÖNCESİ SEÇİM YATIRIMI OLARAK HANGİ ÜLKE VE SERMAYE LOBİLERİNİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYMAKTASINIZ Kİ, ÜLKENİN SINIRLARINI KALDIRIYORSUNUZ?

TBMM'ye Başbakan imzası ile sunulan "Yabancı İstihdamı Kanunu" tasarısı, ancak bir sömürge ülkesine dayatılabilecek koşulları içermektedir. Yabancıların lehine kendi vatandaşı aleyhine bir yasa tasarısı düzenleyip ülke parlamentosuna sunmak ortalama bir aklın alamayacağı/kabul edemeyeceği bir durumdur. Bu nedenle, bu yasayı yerli bir aklın hazırladığına inanmak ancak saflıkla mümkündür.

Yurttaşlarının çalışma yaşamını geliştirmek, çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye uygun ekonomik ortam yaratmakla yükümlü olan Devletin, yabancı kişilerin çalıştırılmasını, uluslararası hukuka uygun olarak ve nesnel koşullarla sınırlamak yetkisine sahip olması ve bu bağlamda yabancıların çalıştırılmasının izne bağlı kılınması, kaynağını Anayasa'da bulan zorunlu önlemlerdir. Meclis'e sunulan yasa taslağındaki düzenlemede ise bunun tersine, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye sınırları içinde çalıştırılmasında, kendi vatandaşlarına göre ayrıcalıklı kurallar getirilmektedir. Bu durumu, anayasal kurallarla ve kamu yararı, kamu düzeniyle bağdaştırmak olanaksızdır.

Bu yasa tasarısı,

1. Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren,
2. Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,
3. Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,
4. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve mimarların istihdamına olanak veren,
5. Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,
6. Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,
7. Yabancılara nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,
8. Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı veren,
9. Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren,

bir niteliğe sahiptir.

Ayrıca, bu yasa kapsamında TMMOB yine unutulmamıştır. TMMOB Yasası'nın yabancı mühendis ve mimarın taahhüt ettikleri işe münhasır kalmak kaydıyla TMMOB'nin görüşünün alınmasını koşul olarak düzenleyen 34. maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Bunun açık anlatımı, yabancı uyruklu mühendis ve mimarlardan denklik belgesi istenmeyeceği, kendi ülkesinde meslek icra yetkisine sahip olup olmadığının denetlenmeyeceğidir. Yurt dışında eğitim almış Türk vatandaşı mühendis ve mimardan denklik belgesi istenirken yabancı uyruklu meslek mensubundan istenmeyecektir.

Meclis'e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

AKP'YE SORUYORUZ, SEÇİM ÖNCESİ SEÇİM YATIRIMI OLARAK HANGİ ÜLKE VE SERMAYE LOBİLERİNİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYMAKTASINIZ Kİ, ÜLKENİN SINIRLARINI KALDIRIYORSUNUZ?

Yabancı hizmet sunucularına mütekabiliyet koşulu olmaksızın kapıların bir kez açılması demek bir daha kapanmaması demektir. Bir kez açtığınız kapıyı tekrar kapatmaya kalkıştığınızda bu ülkeyi uluslararası tahkim mahkemelerinde belini doğrultamayacağı tazminatlarla yüz yüze bırakırsınız. Bu da yalnızca hükümetinizin değil, bundan sonra gelecek bütün hükümetlerin iradesinin ebediyen ipotek altına alınması demektir.

AKP Hükümeti, bu yasa tasarısını ivedilikle gündemden kaldırmalıdır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği