Siyasi iktidar hazırladığı bir torba yasa ile TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Yasası'nı değiştirmeye hazırlanıyor. TMMOB, bölünerek ve piyasalaştırılarak yok edilmek isteniyor.

Ülkemizde ileri demokrasi diyerek tüm demokratik mekanizmaların rafa kaldırıldığı, özgürlükleri genişletiyoruz diyerek ülkemizin büyük bir cezaevine, devletin muz cumhuriyetine dönüştürüldüğü, cemaat kültürünü derinleştirerek piyasa ve gericilik baskısı ile toplumun kişiliksizleştirilmeye çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz.

Toprağına, havasına, suyuna, ormanına, geleceğine sahip çıkmanın, parasız eğitim istemenin bile suç olarak görüldüğü bir korku imparatorluğu yaratmaya çalışanlar, "özelleştirme" diyerek ülkenin üretim kurumlarını peşkeş çektiler, topraklarını sattılar, yer altı zenginliklerimizi yağmalamaya açtılar.

 TMMOB ve meslek odaları; tüm bu yağma ve talan sürecinde bilimden, insandan ve toplumdan yana tavrı ile ülkemizin zenginliklerine ve geleceğimize sahip çıktı.

Tam da bu nedenle siyasi iktidar Yapı Denetimi, İmar, Kat Mülkiyeti, Kıyı, Fikir ve Sanat Eserleri, Mera, İskan vb. yasa tasarıları ile kıyı ve meralar gibi bir çok alanı da rant alanları haline getirmek isterken; yağma düzeninin önünde engel olarak gördüğü TMMOB Yasası'nı da değiştirme hazırlığında.

Egemenler; insandan, emekten ve çevreden yana tutumuyla halkın ve ülkenin çıkarlarını korumaya çalışan TMMOB ve bağlı meslek odalarını ilgili bakanlığın vesayeti altına sokmak, iktidarın yağma ve rant politikalarına TMMOB'nin bilimsel ve teknik gerçeklerle karşı çıkmasını engellemek istiyor.

Bilim ve teknolojinin halktan, emekten, yani insandan yana kullanımına tahammülleri yok.

Yasa tasarısı ile TMMOB'nin merkezi yapısını dağıtarak, "İl Odaları" ile meslek odalarımızı kendi rant politikalarına payanda yapmayı amaçlıyorlar. Torba yasa içindeki diğer yasa değişiklikleri ile birlikte mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerini bilimsel ve kurumsal niteliğinden arındırılarak piyasalaştırılacak. Bakanlığın belirleyeceği mesleki yeterlilik ve sertifikalandırma koşulu ile meslektaşlarımızın mühendislik formasyonları kullanması vesayet altına alınacaktır. İl odalarına iktisadi teşekküller kurdurularak kendi meslektaşları ile rekabet eden ticari kuruluşlar haline dönüştürülecektir.

Oysa gayet iyi biliyorlar ki; Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı çok disiplinli mesleki hizmetleri gerektirmekte ve teknik geçiş gereklilikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla meslek alanlarının ve hizmetlerinin tarifi, sınırı ve ülke genelindeki ortak uygulamaları, ancak TMMOB'nin mevcut yapısı gibi bütünsel bir kurum tarafından gerçekleştirilebilir. Meslek alanlarımız ve aralarındaki ilişkiler, bilim, teknik ve toplumsal yarar doğrultusunda ancak TMMOB ve Odalarımızın demokratik işleyişi içinde belirlenebilir, düzenlenebilir.

Bilmeliler ki;

TMMOB ve meslek odaları var olan örgütlü gücünü masa başında yasa yapanlardan almamıştır.

TMMOB ve meslek odalarını masa başında yasa değişiklikleri ile teslim alabileceğini sananlara, 40 Yıllık mücadele içinde örülmüş örgütsel gücümüzü bir kez daha göstermenin zamanıdır.

TMMOB ve meslek odalarını AKP'ye teslim olmayacak ve sonuna kadar direneceklerdir.

Şimdi safları sıklaştırmanın, türkülerimizi hep bir ağızdan söylemenin zamanıdır.

Ülkemiz ve geleceğimiz için TMMOB'ye ve Odalarımıza sahip çıkacağız.

TMMOB'yi yok etme yasasına izin vermeyeceğiz.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
KOORDİNASYON KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği