TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük, Oda üyeleri ve öğrencileri, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Küçük ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 23 Şubat 2008 tarihinde Seydişehir’i ziyaret ederek Danıştay 13. Dairesinin Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirme kararının iptali hakkında basın açıklaması ve değerlendirme toplantısı yapmıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük ve CHP Konya milletvekili Atilla Kart, Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirme kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi hakkında fabrika önünde çok sayıda Seydişehirlinin katılımı ile basın açıklaması yaptılar.

Daha sonra TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Küçük, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası avukatı Mehmet Horuş ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart katılımı ile belediye salonunda yaklaşık 2000 kişinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yaptılar.


TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Cemalettin Küçük konumasında; kazanılan hukuk mücadelesi sizlerin direnişlerinizle başarıya ulaştınız ama sizin o sendikanız sizleri yarı yolda bıraktı Danıştay’ın bu kararına rağmen İktidarın pervasızlığı onun Maliye bakanının ödüllendirdiği sabıkalı şirket burasını hala boşaltmadı.Bu işgali götürmenin hukuki bir dayanakları yok Fabrikayı derhal terk ederek kamuya iade etmelerine çağırıyorum Sizler emperyalizm ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadele verdiniz ülkemize Örnek oldunuz diğer işgal edilmiş yerler de aynı şekilde kurtarılacaktır. Sizleri saygıyla selamlıyorum ’’dedi.

 


BASINA VE KAMUOYUNA

İktidar Eti Alüminyum A.Ş.’nin Satışının Kamu Yararına Olduğunu Hiçbir Gerekçeye Dayandıramaz ve Kamuyu Daha Fazla Zarara Uğratamaz!


Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun Eli Alüminyum A.Ş.’nin 13.08.2003 tarihinde, 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınması üzerine işçiler, aileleri ve yöre halkıyla birlikte başlattığımız ve bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadele beş yıl sonra bugün bizlerin haklı olduğunu bir kez daha gösteren bir şekilde sonuçlanmıştır.

Çalışanların ve yöre halkının onurlu eylemli mücadelesi ne yazık ki son gün sendikalarının yeni işverenle anlaşması üzerine son bulmuştu. Ancak birlikte yürüttüğümüz hukuki mücadele artık noktalanmıştır.

Danıştay 13 Dairesi, davada esastan;……. Eti Alüminyum A.Ş.'deki %100 oranındaki kamu payının blok hisse satışına yönelik 17.06 2005 tarihinde yapılan ihalede nihai tekliflerin ve değer tespit sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu karanın iptaline, 27.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar vermiştir.

Kaldı ki; 29.05.2006 tarihinde yani 1.5 yıl önce,

Seydişehir- Eti Alüminyum A.Ş.’nin 17.06.2006 tarih, 2005/84 sayı üzerinden gerçekleştirilen özelleştirme işlemine yönelik olarak Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM) ve TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası olarak Danıştay 13. Dairesi Sayın Başkanlığı huzurunda 2005/7977 E. sayılı dava dosyası üzerinden açılan “Y.D. ve İşlemin İptali” davasında, Sayın Başkanlık tarafından 29.05.2006 tarihinde “Yürütmenin Durdurulması”na karar verilmiştir.

Bu karar üzerine özelleştirme İdaresi ve ilgili Bakanlık ,

Anayasa’da Md.138/son: “...Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” denilmiş olmasına rağmen bugüne kadar bu konuda hiçbir şey yapmamışlardır.

Daha da vahimi, kamu mallarını korumakla görevli olan iktidarın özelleştirmelerden sorumlu Bakanı hukukla adeta dalga geçmektedir. Maliye Bakanı Unakıtan, Yürütmeyi Durdurma Kararı verilen Eti Alüminyum fabrikasına 15.11.2007 tarihinde helikopterle gelerek deyim yerindeyse şirkete destek çıkarması yapmıştır.

Yürütme yetkisini unutarak, kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yargının verdiği kararın aksine, “özelleştirme kararlarının ülke ekonomisine faydasını Seydişehir'de de gördüklerini ifade ederken, ''tesislerin özelleştirilmesiyle 108 milyon dolar zarardan kurtulmuşuz. 305 milyon dolar Hazinenin kasasına girmiş. Ayrıca ben buradan vergi alıyorum. Stopaj, katma değer vergisi geliyor. Geliyor Allah geliyor'' diyerek, hukuk tanımazlığını açıkça vurgulamıştır. Ayrıca, sanki kamudayken vergi alınmıyormuş aldatmacası ile kamuoyunu yanıltmaktadır.

İktidar, Yürütmeyi durdurma kararı olan bir fabrikada bu kararı uygulaması gerekirken, Bakanın anılan fabrikada açılışlara gitmesi bugünden yarına, Bakanlar Kurulu marifetiyle “filli imkansızlık gerekçesiyle”, “satışın devamı yönünde” karar alabilmenin yani hukukun arkasına dolanmanın alt yapısını oluşturma gayretidir. Bakanın Yargı Kararını hiçe sayarak konuşması “Hukukun Üstünlüğü İlkesinin” iktidar için sadece lafta kaldığının bir göstergesidir.

Ancak, bu kez işleri eskiden olduğu gibi hiçte kolay değildir. Çünkü, her basın açıklamamızda iktidarı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı ve ilgili Bakanlığı bu konuda uyardık. Hatta, kararı uygulamayanlar hakkında Suç Duyurusunda da bulunduk. Yani artık kendilerini savunacak konumda bile değillerdir. Dahası Danıştay’ın kararı ile bakanlar kurulu kararları marifetiyle yapılan uygulamalar hukuka aykırı bulunmuştur.

Bugünden itibaren, Kamunun ve çalışanların zararları ile fabrikayı satın alan şirketin varsa, öne süreceği zararların bedelinin kamunun sırtına yani halka yükletilmeyip, uyarılarımızı dikkate almayarak yargı kararlarını uygulamayan yetkililere ödetilmesi mücadelemiz başlayacaktır.

Bizler son bir kez daha;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı;

Eti Alüminyumdaki işgali kaldırmaya ve kamunun daha fazla zarara uğratılmasını durdurmaya, yargı kararını uygulamaya davet ediyoruz.

Başbakanı;

“Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında en yüksek norm ve standartlara kavuşturulmasına yönelik olduğunu, Milletimizin bu sürece desteğinin devam etmesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretlerimize ivme kazandıracaktır.”, “AB yolunda anayasamızın 3'te 1'i değiştirilmiş, uyum paketleri çıkarılmış, bir çok yasal ve idari düzenleme hayata geçirilmiştir. İnsan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeler Türk insanının günlük yaşamına daha etkin bir biçimde yansımıştır.” Sözlerini bir kez daha hatırlatarak,

Bu ülkede iktidarları tarafından “ Hukukun Üstünlüğü İlkesi”nin uygulandığını göstermeye davet ediyoruz.

T.C. Savcılarını;

Ülke ve kamu adına taraf ve takipçisi olduğumuz bu davada Kararın uygulanmasını sağlamak adına göreve davet ediyoruz. 23.02.2008

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği